072 785 23 72 Maandag gesloten. Din t/m vrij 8:30 – 17:30 uur. Zat 9:00 t/m 17:00 uur. info@vitaliwatersport.nl
Selecteer een pagina

CONSUMENTENVOORWAARDEN METAALUNIE
Algemene Consumentenvoorwaarden uitgegeven door de Koninklijke Metaalunie (Nederlandse organisatie van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in de metaal) aangeduid als
Consumentenvoorwaarden Metaalunie gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Utrecht op 1 januari 2009.
Uitgave van de Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein.
©Koninklijke Metaalunie

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. De ondernemer: alle leden van de Koninklijke Metaalunie;
b. De consument: iedere natuurlijke persoon die – niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf – een overeenkomst aangaat met de ondernemer, als onder a omschre-ven;
c. Het werk: het totaal van de tussen de consument en de ondernemer overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door de ondernemer geleverde materialen;
d. Meer- en minderwerk: door de consument gewenste toevoegingen aan respectievelijk verminderingen van het overeengekomen werk die leiden tot bijbetaling boven of inhou-ding op de overeengekomen aanneemsom;
e. De Koninklijke Metaalunie: Nederlandse organisatie van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in de metaal;

Artikel 2 : Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, die leden van de Koninklijke Metaalunie doen, op alle overeenkomsten van koop en tot uitvoering van werk die zij sluiten met de consument.
2.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
2.3 Bij strijd tussen de inhoud van de tussen de ondernemer en de consument gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden, gelden de bepalingen uit de overeen-komst.
2.4 Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door leden van de Koninklijke Me-taalunie.

Artikel 3: Het aanbod
3.1 De ondernemer brengt een aanbod, dat naar verwachting een bedrag van € 500,00 te boven zal gaan, schriftelijk of elektronisch uit, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
3.2 Het aanbod bevat een omschrijving van de te leveren materialen en te verrichten werk-zaamheden, die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
3.3 Het aanbod vermeldt het tijdstip waarop of periode waarin met het werk kan worden be-gonnen, bevat een aanduiding van de duur van het werk en een vaste dan wel vermoe-delijke datum van de op- of aflevering.
3.4 Het aanbod geeft inzicht in de prijs van de materialen en in de prijsvormingmethode die voor het uit te voeren werk zal worden gehanteerd: ‘aanneemsom’ of ‘regie’:
a) Bij de prijsvormingmethode ‘aanneemsom’ komen partijen een vast bedrag overeen waarvoor het werk zal worden verricht;
b) Bij de prijsvormingmethode ‘regie’ doet de ondernemer een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren (o.a. uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen). De ondernemer kan op verzoek van de consument een indicatie geven van de te ver-wachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs, tenzij dat in de ge-geven omstandigheden naar het oordeel van de ondernemer in redelijkheid niet mo-gelijk is.
3.5 De van het aanbod deel uitmakende tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door de ondernemer zelf en/of in zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van de ondernemer. Zij mogen niet zonder zijn toestemming aan der-den ter hand worden gesteld of getoond. Zij mogen evenmin zonder zijn toestemming worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Als er geen opdracht wordt verleend, dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door de ondernemer gedaan verzoek voor rekening en risico van de consument aan de ondernemer te worden gere-tourneerd.
3.6 Als de consument het aanbod niet accepteert, is de ondernemer gerechtigd de kosten, die gemoeid zijn met het tot stand brengen van het aanbod, in rekening te brengen, mits hij de consument direct bij of na het vragen van het aanbod schriftelijk heeft gewezen op het bestaan van deze verplichting en op de hoogte van deze kosten. Wanneer de onder-nemer van deze mogelijkheid gebruik maakt en de consument de desbetreffende kosten heeft voldaan, gaan de bij de offerte behorende tekeningen over in eigendom op de con-sument, onverminderd het intellectuele eigendomsrecht van de ondernemer.

Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst
4.1 De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van de ondernemer door de consument. De aanvaarding gebeurt bij voorkeur en waar mogelijk langs schrif-telijke of elektronische weg.
4.2 In geval van elektronische aanvaarding door de consument bevestigt de ondernemer langs elektronische weg de ontvangst van de opdracht aan de consument. Als de consu-ment het aanbod mondeling aanvaardt bevestigt de ondernemer de opdracht bij voor-keur schriftelijk dan wel elektronisch.

Artikel 5: Verplichtingen van de ondernemer
5.1 De ondernemer zal het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeen-komst uitvoeren. Het werk wordt verricht binnen de normale werktijden, tenzij anders overeengekomen.
5.2 De ondernemer neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde wettelijke voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.
5.3 De ondernemer zal de consument wijzen op de hem redelijkerwijs kenbare en voor het werk relevante:
a) onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
b) onjuistheden in de door de consument verlangde werkwijzen en constructies;
c) gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
d) gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de consu-ment ter beschikking zijn gesteld;
e) onjuistheden in de door of namens de consument verstrekte gegevens;
al het voorgaande voor zover deze zich voor of tijdens de uitvoering van het werk aan de ondernemer openbaren en de ondernemer ter zake deskundig moet worden geacht.

Artikel 6: Verplichtingen van de consument
6.1 De consument stelt de ondernemer in de gelegenheid het werk te verrichten.
6.2 De consument zorgt er voor dat de ondernemer tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en gegevens.
6.3 De consument verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie en water. De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor rekening van de consument.
6.4 De consument dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van de ondernemer behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Ontstaat er niettemin vertraging, dan dient de consument de ondernemer daarvan tijdig in kennis te stellen.
6.5 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden, als bedoeld in het voorgaande lid, dient de consument de daarmee verband houdende schade en kosten aan de ondernemer te vergoeden, indien deze omstandigheden hem kunnen worden toegerekend.
6.6 De consument dient gebreken aan het werk binnen bekwame tijd nadat hij deze heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken bij voorkeur schriftelijk of elektro-nisch aan de ondernemer te melden.
6.7 De consument draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
– onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
– onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen;
– gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
– gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld;
– onjuistheden in de door of namens de consument verstrekte gegevens;

Artikel 7: Meer – en minderwerk
7.1 Bij de prijsvormingmethode ‘aanneemsom’ in de zin van artikel 3 lid 5 kan de consument nadat de overeenkomst tot stand is gekomen meer- en minderwerk opdragen. Als de on-dernemer het meer- of minderwerk accepteert, mag hij de vermoedelijke datum van op- of aflevering als bedoeld in artikel 3.4 verlengen met de tijd die nodig is om de materia-len en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het werk te verrichten.
7.2 In geval van door de consument opgedragen meerwerk kan de ondernemer alleen aan-spraak maken op een verhoging van de prijs, indien hij de consument tijdig heeft gewe-zen op de daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de consument dit zelf reeds had moeten begrijpen.
7.3 Meer- of minderwerk voor een totaal bedrag hoger dan 10% van de prijs van het werk wordt vooraf schriftelijk overeengekomen, behoudens in spoedeisende omstandigheden.
7.4 Het ontbreken van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van de ondernemer res-pectievelijk consument op verrekening van meerwerk respectievelijk minderwerk onver-let. Het bewijs van de opdracht rust in dat geval op degene die de aanspraak maakt.

Artikel 8: Op – of aflevering van het werk
8.1 Het werk is opgeleverd wanneer de ondernemer aan de consument heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en deze het werk heeft aanvaard;
8.2 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:
– uiterlijk 14 dagen zijn verstreken nadat de ondernemer schriftelijk of elektronisch aan de consument heeft meegedeeld dat het werk is voltooid is en deze heeft nage-laten het werk binnen die termijn te aanvaarden, tenzij de consument binnen die pe-riode het werk schriftelijk gemotiveerd afkeurt;
– de consument het werk (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door in-gebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt be-schouwd.
– de consument het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken en/of ontbre-kende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die de ingebruikname van het werk niet in de weg staan. De ondernemer is gehouden de gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen dan wel de onderdelen na te leveren.

Artikel 9: Onuitvoerbaarheid van de opdracht
9.1 Wordt de uitvoering van het werk voor één van de partijen tijdelijk onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan heeft deze partij het recht voor die periode de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.
9.2 Wordt de uitvoering van het werk voor één van de partijen blijvend onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is deze gerechtigd de uitvoering van het werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere partij van de in redelijk-heid gemaakte kosten.

Artikel 10: Betaling
10.1 Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van ondernemer of op een door onder-nemer aangewezen rekening.
10.2 Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt. Als betaling in ter-mijnen is overeengekomen en de ondernemer zijn verplichting ter zake van de voortzet-ting van de levering / het uit te voeren werk niet nakomt, heeft de consument de be-voegdheid de termijnbetaling op te schorten.
10.3 Bij koop heeft de ondernemer het recht de consument tot vooruitbetaling te verplichten van ten hoogste 50% van de prijs

.
Artikel 11: De eindafrekening
11.1 Binnen een redelijke termijn na de op- of aflevering dient de ondernemer bij de consu-ment de eindafrekening in.
11.2 Bij toepassing van de prijsvormingmethode ‘aanneemsom’ bevat de eindafrekening een duidelijke omschrijving van de oorspronkelijke opdracht en het eventueel opgedragen meer- en/of minderwerk.
11.3 Bij toepassing van de prijsvormingmethode ‘regie’ bevat de eindafrekening een specifica-tie van de gebruikte materialen en de kosten daarvan, van de gewerkte uren en de uur-tarieven, en van de overige kosten. Heeft de ondernemer een richtprijs genoemd, dan mag de richtprijs met niet meer dan 10% worden overschreden, behoudens meerwerk, tenzij de ondernemer de consument tijdig heeft gewaarschuwd voor een grotere over-schrijding van de richtprijs.
11.4 Tenzij sprake is van contante betaling vindt betaling van de eindafrekening plaats binnen veertien dagen na factuurdatum.

Artikel 12: Niet – tijdige betaling
12.1 Als de consument niet tijdig betaalt, wordt hij geacht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn.
12.2 Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan de ondernemer rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot de dag van ontvangst van het verschul-digde bedrag. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente bedoeld in artikel 6: 119 BW.
12.3 Als de consument met de betaling van een termijn als bedoeld in artikel 11 in gebreke blijft, is de ondernemer gerechtigd het werk stil te leggen, mits hij de consument schrif-telijk of elektronisch heeft gesommeerd tot betaling over te gaan. Het in de vorige zin bepaalde laat het recht van de ondernemer op vergoeding van kosten, schade en rente onverlet.

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud
Na levering blijft de ondernemer eigenaar van geleverde zaken zolang de consument:
– tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten;
– voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten niet betaalt of zal betalen;
– vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkom-sten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.
Artikel 14: Beantwoording werk aan overeenkomst en garanties
14.1 De ondernemer staat ervoor in dat het opgeleverde werk beantwoordt aan de overeen-komst. De ondernemer staat er bovendien voor in dat het werk die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.
14.2 Openbaart zich binnen zes maanden na (op)levering een afwijking van hetgeen is over-eengekomen, dan wordt vermoed dat het werk bij (op)levering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord. In dat geval zal de ondernemer het gebrek kosteloos verhelpen, tenzij hij kan aantonen dat het werk ten tijde van de overeenkomst wel aan de overeenkomst beantwoordde. Het voorgaande laat onverlet dat de ondernemer ook na de genoemde perioden voor eventuele gebreken in het werk aansprakelijk kan blijven op grond van de wet.

14.3 De garantie zoals bedoeld in lid 2 vervalt, indien:
– gebreken aan het werk niet zo spoedig mogelijk nadat ze ontdekt werden of redelij-kerwijs ontdekt hadden kunnen worden, schriftelijk aan de ondernemer zijn gemeld;
– gebreken het gevolg zijn van normale slijtage;
– gebreken zijn veroorzaakt door een fout, onoordeelkundig gebruik of verzuim van de consument of zijn rechtsopvolger, dan wel door van buiten komende oorzaken;
– gebreken geen gevolg zijn van het werk;
– gebreken het gevolg zijn van niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
– gebreken het gevolg zijn van installatie, montage, wijziging of reparatie door de con-sument of door derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de onder-nemer;
– de consument niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 15: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
15.1 Het Nederlands recht is van toepassing.
15.2 Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de woonplaats van consument neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht.
15.3 Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen.

 

Klik hier om de algemene voorwaarden te downloaden